Parkering i Tollare

Bonava får in många frågor och kommentarer kring parkeringssituationen i området. Vi vill därför försöka förklara varför det ser ut som det gör idag.

Området är planerat enligt gällande parkeringsnormer i Nacka kommun. Parkering och besöksparkering ska till övervägande del ske inom kvartersmark. Ytterligare parkeringsytor på allmän platsmark är inte inplanerade.

Även gatumark planerades utifrån kommunens riktlinjer vid tiden för detaljplanens antagande. På allmän platsmark har vi idag skyltning som anger 1 timmes parkering. Dessa skyltar är vi på väg att byta till 4 timmars parkering enligt kommunens nya riktlinjer.

Bonava har obebyggd mark i området
Ytorna utmed Tollarevägen är inhägnade för att skydda obehöriga från att falla ner för slänten och att förhindra olovlig tippning av sopor. Tollarevägens västra del kommer inom kort att bebyggas med småhus av bostadsutvecklaren SDU. Se mer på www.lovehusen.se, vi kommer att berätta mer om detta inom kort.

Ytorna utmed Tollareslingan har under en period, utan tillstånd, använts som parkering. Det som började med en enstaka bil resulterade i att det stod bilar på nästan all obebyggd mark. I samband med att en tillfällig padelbana ska anläggas på en del av marken och att parkeringssituationen eskalerat, har Bonava tvingats anlita ett parkeringsbolag.

Bonava för samtal med Nacka kommun om den uppkomna parkeringssituationen.