Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar respektive byggherre för.

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten (uppdaterad 2021-07-09).

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format.

 

Tollareområdet i sin helhet

Nästan alla allmänna ytor är färdigställda och är tagna i bruk, det som återstår är Östra Strandpromenaden. Bonava har fortsatt drift av de allmänna ytor (gator, torg, hissarna mm) som ligger söder om Tollarevägen. Alla frågeställningar kring detta ber vi att få kommunicerade via Bonavas kundtjänst.

Det finns fortfarande mark för bostadsbyggnation i området som inte är bebyggd, tidpunkt för när detta kommer att ske är i nuläget oklar.

På ett antal tomter längs Tollarevägen kommer Lovehusen att uppföra parhus då bygglovsprocess är klar.

Lekparken vid Tollareslingan
Lekparken vid Tollareslingan är nu öppnad. Byggstängslet kommer att behållas mot planteringen ovanför lekparken samt ha provisoriska mindre avspärrningar mot planteringsytorna. Detta för att de planteringarna är nya och behöver etablera sig i lugn och ro utan att någon går där. Ber er respektera detta.

 

Östra strandpromenaden
Tidigare planerad byggstart i augusti har blivit försenad på grund av att upphandling av entreprenör har dragit ut på tiden. Orsaken är att man bland annat inte kunnat fastställa tider vad gäller leverans av det limträ som ska monteras på en del av strandpromenaden. Dialog pågår och förhoppningen är att arbetet kan fortgå så snart som möjligt.

 

Vattenområdet
Avlysning av vattenområdet är fortfarande markerat på sjökort men väster om flytbryggan går det bra åka in med båt, dock råder ankringsförbud i området. Östra sidan om bryggan kommer däremot att vara avlyst för båttrafik.

Dialog med Länsstyrelsen om borttagandet av avlysningen pågår. Borttagandet är kopplat till den vattedom som finns för området som förutsättning för byggnationen av Tollareområdet.

 

Småbåtshamnen
Hamnen, gästplatserna och även köplatser för de boende opereras av Saltsjö Duvnäs Marina.

 

Bilar och allmän parkering
Som de flesta har uppmärksammat och även påpekat för Bonava så är det brist på parkeringsplatser. Området är planerat för en plats per hushåll.

Tollare Folkhögskola har möjlighet att hyra ut parkeringsplatser. Tag gärna kontakt med dem för parkering av tex andrabilen eller gäster.

Parkeringstiderna är ändrade för de allmänna parkeringsplatserna som finns till 4 timmar enligt Nacka kommuns standard.

Bilar som otillåtet parkeras på Bonavas obebyggda tomtmark kommer fortsatt att bötfällas. De kommer att behöva ytorna för byggetablering mm när produktion för Östra Strandpromenaden påbörjas.

Tollare Padel hyr 3 st P-platser på grusytorna för sin verksamhet, vilket är i enlighet med bygglovet för padelbanan.

Hastighetsdämpande åtgärder i form av betong”klumpar” är placerade på kajen. Placering och utformning är utförd i samråd med Nacka kommun. De klumpar som står där idag är provisoriska, där ska placeras ”Lilla Nucha ” vilket är ett farthinder som är utformat av konstnär Stina Lindholm i samråd med Nacka kommun. För Lilla Nucha är det emellertid lång leveranstid. Utbytet sker i samband med att Lilla Nucha levereras.

 

Mårtens Holme
Mårtens Holme är ett naturreservat och ska behandlas därefter. Det är en populär plats som tyvärr inte får den respekt som den förtjänar, vad rädda om den! Skyltar med regler som gäller i naturreservat  kommer att monteras inom kort.

Det råder cykelförbud på holmen, skylt beträffande detta är monterad vid bron.

Papperskorgar kan tyvärr inte monteras på holmen, använd istället de papperskorgar som finns på kajen.

 

Papperskorgar och nedskräpning
Nedskräpning har visat sig vara ett problem här i Tollare och Bonava har under våren haft dialog med Nacka kommun om hur sophantering och sophämtning ska vara. Detta har resulterat i 4 st nya stora sopkärl som nu är placerade på kajen, tömning av dessa sker 2 ggr / vecka, torsdag och måndag.

De verksamhetsutövare som finns i anslutning till kajen har i sina kontrakt påtagit sig att tillhandahålla sopkärl i närheten av sina egna verksamheter.

Även småbåtshamnen ska tillhandhålla eget sopkärl för de båtägare som inte kan ta med sig sina sopor hem efter båtturen.

Nu har Bonava vidtagit de åtgärder som de kan och nu hoppas vi att alla tar hand om Tollare och använder det sopkärl som nu finns utplacerade.

Bonava kommer i höst återigen ta upp dialogen med Nacka kommun om hur skräphanteringen i området ska fungera i framtiden då detta kommer att bli en kommunal fråga i och med att vi lämnar över till kommunen för förvaltning i höst.

 

Busstrafik
Tollarevägen och Hedenströms väg är ombyggda för att klara dubbelriktad busstrafik. Busstrafik kommer att påbörjas den 16 augusti.

 

Livräddningsutrustningen på kajen
Det finns 3st placeringar för livräddningsutrustningen, en på solbryggan, en invid bron till Mårtens Holme och på en Ångbåtsbryggan. Stolpen vid bron till Mårtens Holme kommer att monteras permanent under våren och vi kommer att komplettera med det som har försvunnit. Låt oss hoppas att utrusningen får vara kvar och kan användas till det som den är tänkt för!

 

Samfällighet för fiber
Den gemensamma datafiberanläggningen för bostäderna i nya Tollare blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Möte om bildandet av gemensamhetsanläggningen har hållits med Lantmäteriet. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras idag av företaget Reditus, på uppdrag av Bonava. Kontakta Reditus om du ska flytta till eller från Tollare, så att de kan överföra kostnadsansvaret till rätt bostadsinnehavare (kontaktuppgifter finns på fakturan). När driften väl har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.

I dagsläget finns det tyvärr inte tidpunkt för samfällighetsföreningens bildande då vi väntar på ny handläggande lantmätare hos kommunen som sköter detta.