Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar respektive byggherre för.

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format. 

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten (uppdaterad 2020-04-09).


Tollare kaj och Tollare strand
Tollare kaj sträcker sig från turbåtsbryggan i väster och österut fram till Brukstorget, där Tollare strand börjar och går ända fram till östra strandpromenaden. Tollare kaj är i stort sett klar, men viss räckeskomplettering, konstverksmontage och Y-bommar för gästhamn kvarstår. Tollare strand planeras bli klar och kunna öppna under sensommaren.


Båtplatser för besökare
Konsolbryggan mellan turbåtsbryggan och Broplan är färdigställd och utläggningen av Y-bommar är planerad att göras vecka 16. Går arbetet enligt plan kan besöksbåtplatserna öppna under vecka 17, enligt hamnoperatören Saltsjö-Dufnäs Marina.


Småbåtshamnen
Öppnandet av småbåtshamnen är kopplat till färdigställandet av den västra delen av strandpromenaden (se rubrik nedan). De tekniska frågorna är lösta och produktionsåtgärder pågår, men hela Västra strandpromenaden måste färdigställas innan hamnbygget kan påbörjas. Vågbrytare och bryggor ska bottenförankras. Detta räknas som vattenverksamhet, vilket enligt Länsstyrelsen är förbjudet under perioden 1 april till 31 augusti. Därför kommer inte utläggning av hamnen kunna påbörjas förrän 1 september. Under september räknar hamnoperatören Saltsjö-Dufnäs Marina med att hamnen ska vara fullt utlagd. Saltsjö-Dufnäs Marina har tidigare presenterats i denna nyhet. På deras webbplats finns mer information och kontaktuppgifter. Saltsjö-Dufnäs Marina sköter all köhantering för båtplatserna i Tollare.


Västra strandpromenaden
Arbetet med den västra delen av strandpromenaden tar längre tid än planerat. Produktion pågår och arbetet beräknas vara klart i juni. Detta påverkar även öppnandet av småbåtshamnen, se ovan.


Östra strandpromenaden
Den östra delen av strandpromenaden kommer att ansluta till befintlig stig vid Doktorsvägen i Lännersta. Förväntad byggstart är under maj och arbetena beräknas kunna färdigställas i oktober.


Solbryggan
Solbryggan i sig är färdigbyggd, men kringarbetena är inte klara i den utsträckning som krävs för att säkert kunna öppna Solbryggan för allmänheten. Detta har hög prioritet och Bonava vill kunna välkomna besökare till bryggan och de härliga solstolarna så snart som möjligt, nu när vårsolen börjar titta fram. Håll ut lite till bara!


Brukstorget (torget vid kajen)
Arbetet med torget har prioriterats och tidigarelagts. Produktionsstart var i februari och arbetet beräknas bli klart under sommaren. Trädgropar, refuger och gästparkeringsplatser är klara (se skyltning på plats gällande villkor för gästparkering). Arbetet med själva torgytan och dess terrassering med granitmurar startar inom kort.


Nedre Trapparken med tillhörande hiss

Hissen i Nedre Trapparken är öppen och innebär en smidig genväg som minskar restiden och underlättar för gående att ta sig mellan kajen och Tollarevägen – även om den fullständiga genvägen öppnar först när Övre Trapparken är klar (se nedan). Trappor, räcken, planteringar och sittplatser i Nedre Trapparken är färdigställda, men kommer inte att kunna öppna förrän de sista stenarbetena är klara och angränsande hus har färdigställt sina fasader. Parken beräknas kunna öppna i juni.


Övre Trapparken med tillhörande hiss

Den övre halvan av Trapparken beräknas kunna öppna enligt plan i månadsskiftet juni-juli. Detta delprojekt synkroniseras och genomförs i nära samarbete med intilliggande bostads- och markproduktion. När den övre delen av Trapparken är öppnad kommer du att kunna ta dig upp och ner mellan Brukstorget och Tollarevägen med både hiss och gångvägar/trappor – och njuta av den härliga utsikten och terrassmiljöerna på vägen!


Tollareslingan (bil- och cykelvägen ner till vattnet)
Tollareslingan är vägen som går mellan Tollarevägen och Brukstorget nere vid kajen. Inledningsvis kommer Tollareslingan att vara omväxlande enkelriktad (med ljusreglering) för bilar och cyklar, men den planeras bli tvåfilig vecka 28. Borttagandet av den tillfälliga byggvägen är slutfört. Det var en viktig del i Bonavas plan för att kunna färdigställa samtliga park-, gatu-, kaj- och vattenmiljöer i Tollare under 2020. De pågående arbetena med kantsten och trottoarer där byggvägen tidigare gick beräknas vara klara i maj.


Nedre delen av Godtemplarparken
I parken mellan husen i HSB brf Tollare Strand kommer en terrasserad parkmiljö och trappor att byggas, så att du smidigt kan ta dig från kajen upp till Tollareslingan. Färdigställandet av Godtemplarparken hänger ihop med Tollare strands färdigställande (se tidigare rubrik), produktionen av Östra strandpromenaden samt produktionen av bostäderna i HSB brf Tollare Strand (som planeras bli klara under våren 2020). Parkentreprenaden är upphandlad och produktionsstarten är beräknad till slutet av april. Parken beräknas kunna färdigställas i juli-augusti.


Mellersta delen av Godtemplarparken
Den branta sluttningen med berg och ett par träd som har bevarats ska nu förvandlas till en härlig parkmiljö, med en utsiktsplats på höjden och en umgängesyta nedanför. Det kommer inte vara möjligt att inom parken transportera sig mellan de olika parkdelarna på grund av lutningen och markens beskaffenhet. Projekteringen är inte helt färdig, men produktionsstart beräknas kunna ske efter sommaren.


Lekplats vid Tollareslingan

Efter sommaren påbörjas arbetet med den nya lekplatsen, som ligger mellan Tollareslingan och Tollarevägen, strax öster om Brf Vyn. Lekplatsen planeras kunna öppna undersenhösten.


Busstrafik i Tollare

Många Tollarebor väntar på att SL:s bussar ska börja köra genom området. Det är förberett för två nya hållplatser i Tollare, en vid torget och en nära tunnelmynningen. Förseningarna som har uppstått beror på att regelverket och riktlinjerna för busstrafiken har ändrats sedan gatorna i Tollare projekterades och byggdes, vilket innebär att några korsningar idag bedöms vara något för trånga för busstrafiken. Trafikförvaltningen på Region Stockholm, bussoperatören Keolis, Nacka kommun och Bonava för diskussioner om hur detta bäst kan lösas och det finns en god vilja att hitta lösningar. SL har provkört sträckan för att utvärdera. Dialog mellan parterna pågår och informationen här uppdateras så snart det finns något nytt att berätta.

Tollarebussen kommer inte att återkomma i Bonavas regi.


Bildande av samfällighet för fiberanläggning
Den gemensamma datafiberanläggningen för bostäderna i nya Tollare blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Möte om bildandet av gemensamhetsanläggningen har hållits med Lantmäteriet. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras idag av företaget Reditus, på uppdrag av Bonava. Kontakta Reditus om du ska flytta till eller från Tollare, så att de kan överföra kostnadsansvaret till rätt bostadsinnehavare (kontaktuppgifter finns på fakturan). När driften väl har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.


Varför är det förseningar i några av delprojekten?
I ett stort utvecklingsområde som Tollare, med många olika byggaktörer, trångt om utrymme och en utmanande topografi, blir följdeffekterna tyvärr stora när någon del av projektgenomförandet blir försenat, trots noggrann planering. Givetvis vill Bonava, liksom övriga byggherrar och entreprenörer i området, att de olika delprojekten ska bli färdigställda och kunna öppna så snart som möjligt. Vi försöker hålla alla intressenter så uppdaterade som möjligt med hjälp av denna sida och nyheterna under rubriken Aktuellt.