Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar respektive byggherre för.

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten (uppdaterad 2021-05-24).

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format.

 

Tollareområdet i sin helhet

Nästan alla allmänna ytor är färdigställda och är tagna i bruk, det som återstår är Östra Strandpromenaden. Bonava har fortsatt drift av de allmänna ytor (gator, torg, hissarna mm) som ligger söder om Tollarevägen. Alla frågeställningar kring detta ber vi att få kommunicerade via Bonavas kundtjänst.

Det finns fortfarande mark för bostadsbyggnation i området som inte är bebyggd, tidpunkt för när detta kommer att ske är i nuläget oklar.

Lekparken vid Tollareslingan
Färdigställande av lekparken är försenad, den är inte besiktad ännu. Detta pga att entreprenören har behövt prioritera på att utföra arbeten på Tollarevägen för kommande busstrafik.


Östra strandpromenaden
Planering och upphandling för byggnation av Östra strandpromenaden pågår. Byggstart är nära förestående och kommer att genomföras så att den kan bli klar under hösten.


Vattenområdet
Avlysning av vattenområdet är fortfarande markerat på sjökort men väster om flytbryggan går det bra åka in med båt, dock råder ankringsförbud i området. Östra sidan om bryggan kommer däremot att vara avlyst för båttrafik.


Småbåtshamnen
Hamnen, gästplatserna och även köplatser för de boende opereras av Saltsjö Duvnäs Marina.


Bilar och allmän parkering

Tyvärr finns det inte så många allmänna parkeringsytor i området. Vi ber er att informera eventuella gäster om detta så att framkomlighet och trafiksäkerhet kan upprätthållas.

Bilar som otillåtet parkeras på Bonavas obebyggda tomtmark kommer fr.o.m nu att bötfällas.

Hastighetsdämpande åtgärder i form av betong”klumpar” kommer att placeras på kajen. Placering och utformning är utförd i samråd med Nacka kommun.


Mårtens Holme

Mårtens Holme är ett naturreservat och ska behandlas därefter. Det är en populär plats som tyvärr inte får den respekt som den förtjänar, vad rädda om den! Det kommer via kommunen att monteras skyltar om vilka regler som gäller i naturreservat. Vi kan tyvärr inte montera papperskorgar på holmen, använd istället de papperskorgar som finns på kajen.

Papperskorgar och nedskräpning
Stora sopkärl är beställda för placering på kajen för att vi ska kunna motverka nedskräpning. Men…om det är fullt i en soptunna så är det inte ok att slänga skräp på marken bredvid soptunnan!
Småbåtshamnen ska tillhandhålla en egen soptunna för de båtägare som inte kan ta med sig sina sopor hem efter båtturen.


Busstrafik

Tollarevägen och Hedenströms väg är ombyggda för att klara dubbelriktad busstrafik. Busstrafik kommer att påbörjas den 23.e augusti.

 

Livräddningsutrustningen på kajen
Det finns 3st placeringar för livräddningsutrustningen, en på solbryggan, en invid bron till Mårtens Holme och på en Ångbåtsbryggan. Stolpen vid bron till Mårtens Holme kommer att monteras permanent under våren och vi kommer att komplettera med det som har försvunnit. Låt oss hoppas att utrusningen får vara kvar och kan användas till det som den är tänkt för!


Samfällighet för fiber
Den gemensamma datafiberanläggningen för bostäderna i nya Tollare blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Möte om bildandet av gemensamhetsanläggningen har hållits med Lantmäteriet. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras idag av företaget Reditus, på uppdrag av Bonava. Kontakta Reditus om du ska flytta till eller från Tollare, så att de kan överföra kostnadsansvaret till rätt bostadsinnehavare (kontaktuppgifter finns på fakturan). När driften väl har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.

I dagsläget finns det tyvärr inte tidpunkt för samfällighetsföreningens bildande då vi väntar på ny handläggande lantmätare hos kommunen som sköter detta samt att Coronarestriktionerna medför att vi inte kan samla alla kommande delägare i samfälligheten.