Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar däremot respektive byggherre för.

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format. 

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten.

 

Kajen
Den första delen av Tollares kaj som ska färdigställas är den framför bostäderna i Tollare Marina, där besöksbåtplatserna ska ligga. Denna del är snart i stort sett färdig, och inom kort kommer därför byggstängslet mellan turbåtsbryggan och Broplan att tas bort. Resterande delar av kajen färdigställs sedan successivt.

 

Båtplatser för besökare
Produktion pågår av den första så kallade konsolbryggan, mellan turbåtsbryggan och Broplan. Konsolbryggan är en förutsättning för besöksbåtplatserna och planeras vara färdig inom kort. Länsarna i vattnet har nu tagits bort, vilket är ytterligare ett steg mot att kunna öppna Tollare för båttrafik.

 

Småbåtshamnen
Öppnandet av småbåtshamnen är kopplat till utformningen och färdigställandet av den västra delen av strandpromenaden (se nedan). Några tekniska frågor återstår att lösa innan hamnbygget kan påbörjas. Hamnoperatör är Saltsjö-Dufnäs Marina, som presenterades i denna nyhet. På deras webbplats finns mer information och kontaktuppgifter. Saltsjö-Dufnäs Marina sköter nu all köhantering för båtplatserna i Tollare.

 

Restaurangen på kajen
Öppningen av den nya restaurangen Bruket Tollare har tyvärr blivit försenad och uppskjuten till hösten. För att få restaurangens senaste uppdateringar kan du följa Bruket Tollare på Facebook.

 

Västra strandpromenaden
Den västra delen av strandpromenaden beräknas kunna färdigställas och öppnas under slutet av 2019.

 

Östra strandpromenaden
Den östra delen av strandpromenaden kommer att ansluta till Doktorsvägen i Lännersta. Idag pågår planering och projektering av denna del, vars öppnande också hänger ihop med färdigställandet av HSB brf Tollare Strand, som planeras vara klart under våren 2020.

 

Solbryggan
En härlig brygga som sträcker sig ut i vattnet från Brukstorget. Solbryggan beräknas kunna färdigställas före årsskiftet, och under våren 2020 kommer den att kompletteras med bland annat sittplatser.

 

Gångbron till Mårtens holme
Bron ligger på plats och bara några mindre besiktningsarbeten återstår innan den kan öppna.

 

Brukstorget (torget vid kajen)
Arbetet med Brukstorget planeras att genomföras under andra och tredje kvartalet 2020. Tillfälliga gästparkeringsplatser har öppnats här, i väntan på torgets byggstart. P-skiva och max två timmars parkering kommer att gälla mellan klockan 8–17, se skyltning på plats.

 

Nedre Trapparken med tillhörande hiss
Hissen i Nedre Trapparken öppnade 11 november. Den innebär en genväg som minskar restiden och underlättar för gående att ta sig mellan kajen och Tollarevägen, även om den fullständiga genvägen öppnar först när Övre Trapparken är klar (se nedan). Resterande delar av Nedre Trapparken – trappor, gångvägar, sittplatser och umgängesytor – planeras kunna öppna till våren.

 

Övre Trapparken med tillhörande hiss
Den övre halvan av Trapparken beräknas kunna öppna under andra eller tredje kvartalet 2020. Detta delprojekt måste synkroniseras och genomföras i samverkan med intilliggande bostadsproduktion, vilket gör det lite svårare att bedöma tidsmässigt. När den övre delen av Trapparken är öppnad kommer du att kunna ta dig upp och ner mellan Tollare kaj och Tollarevägen med både hiss och gångvägar/trappor – och njuta av den härliga utsikten och terrassmiljöerna på vägen.

 

Tollareslingan (bil- och cykelvägen ner till vattnet)
Tollareslingan är den nya vägen som ska gå mellan övergången Tollarevägen-Barkerivägen och kajen. Öppnandet av Tollareslingan hänger ihop med produktionen av Tollare Terrass, där det idag pågår ett intensivt byggarbete med många tunga transporter. Bedömningen är att Tollareslingan ska kunna öppna för bil- och cykeltrafik under andra kvartalet 2020. För gående kommer den förhoppningsvis kunna öppna tidigare. Initialt kommer Tollareslingan troligen vara omväxlande enkelriktad (med ljusreglering) för bilar och cyklar, på samma sätt som den tillfälliga byggvägen. Byggvägen tas bort i samband med att Tollareslingan öppnas, för att ge plats åt nya bostäder och andra miljöer.

 

Godtemplarparken
Parken mellan husen i HSB brf Tollare Strand kommer ha trappor, så att du smidigt kan ta dig från kajen upp till Tollareslingan (ej att förväxla med Trapparken vid Brukstorget, se ovan). Färdigställandet av Godtemplarparken hänger ihop med produktionen av bostäderna i HSB brf Tollare Strand, som planeras vara klara under våren 2020. Därefter görs de avslutande arbetena i parken, som beräknas vara färdig och kunna öppna under hösten 2020.

 

SL-busstrafik genom Tollare
Många Tollarebor väntar på att SL:s bussar ska börja köra genom området. Det är förberett för två nya hållplatser i Tollare, en vid torget och en nära tunnelmynningen. En ny hållplats planeras också på Hedenströms väg, vid Johannes Petri skola. Förseningarna som har uppstått beror på att regelverket och riktlinjerna för busstrafiken har ändrats sedan gatorna i Tollare projekterades och byggdes, vilket innebär att några korsningar idag bedöms vara något för trånga för busstrafiken. Trafikförvaltningen på Region Stockholm, SL, Nacka kommun och Bonava har fört diskussioner om hur detta bäst kan lösas. Det senaste som hänt är att Nacka kommun haft ett möte med SL, där det konstaterades att några ombyggnationer av Tollarevägen och Hedenströms väg behöver göras innan busstrafiken kan komma igång. Bonava inväntar nu en beställning från kommunen på vilka arbeten som ska göras.

 

Bildande av samfällighet för fiberanläggning
Den gemensamma fiberanläggningen för bostäderna i nya Tollare är snart färdigställd. Det blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Under hösten ska lantmätare påbörja bildandet av gemensamhetsanläggningen och samfällighetsföreningen. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras än så länge av Bonava. När driften har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.

 

Varför är det förseningar i några av delprojekten?
I ett stort utvecklingsområde som Tollare, med många olika byggaktörer, trångt om utrymme och en utmanande topografi, blir följdeffekterna tyvärr stora när någon del av projektgenomförandet blir försenat, trots noggrann planering. Givetvis vill Bonava, liksom övriga byggherrar och entreprenörer i området, att de olika delprojekten ska bli färdigställda och kunna öppna så snart som möjligt. Vi försöker hålla alla intressenter så uppdaterade som möjligt med hjälp av denna sida och nyheterna under rubriken Aktuellt.