Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar respektive byggherre för.

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten (uppdaterad 2021-01-01).

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format.

Tollareområdet i sin helhet
Nästan alla allmänna ytor är färdigställda och är tagna i bruk, det som återstår är Östra Strandpromenaden där byggproduktion pågår. Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall har tagit över drift av alla allmänna ytor och funktioner i hela Tollareområdet.

Östra strandpromenaden
Byggnation av Östra Strandpromenaden pågår och beräknas var klar under våren 2022.

Vattenområdet
Beslut om borttagande av avlysning och lysbojar i vattenområdet väster om Mårtens Holme är taget av Länsstyrelsen och Sjöfartsverket är informerat för ändring i sjökorten. Östra sidan om pontonbron kommer däremot att vara avlyst för motorbåttrafik. Ankringsförbud kommer fortsatt att gälla i vattenområdet på båda sidor om Mårtensholme. Skyltar om ankringsförbudet kommer att monteras under februari 2022.

Småbåtshamnen
Hamnen, gästplatserna och även köplatser för de boende opereras av Saltsjö Duvnäs Marina.

Mårtens Holme
Mårtens Holme är ett naturreservat och ska behandlas därefter. Det är en populär plats som tyvärr inte får den respekt som den förtjänar, vad rädda om den! Skyltar med regler som gäller i naturreservat kommer att monteras inom kort. Det råder cykelförbud på holmen, skylt beträffande detta är monterad vid bron.

Just för att det är ett naturreservat är det inte tillåtet att montera papperskorgar på holmen, använd istället de papperskorgar som finns på kajen.

Kraftledningen
En del av befintlig kraftledning kommer att markförläggas. Preliminär start för arbetet är 2024.

Obebyggd tomtmark
I nedan bild planeras arbeten för markerade områden. För område A sker byggstart av Lovehusen under vår/sommar 2022. För område B, som består av både flerbostadshus och småhus, kommer byggstart ske när kraftledningen är markförlagd, preliminärt 2025/2026. För Tollareslingan (område C) kommer en ny detaljplan att tas fram av Nacka Kommun. Planarbetet beräknas pågå i cirka tre år. Läs mer om Tollareslingans detaljplan.

Bilar och allmän parkering
Som de flesta har uppmärksammat och även påpekat till Bonava så är det brist på parkeringsplatser. Området är dock planerat för cirka en plats per lägenhet.

Tollare Folkhögskola har möjlighet att hyra ut parkeringsplatser. Tag gärna kontakt med dem för parkering av exempelvis andrabilen eller gäster.

Tollare Padel hyr 3 st P-platser på grusytorna för sin verksamhet, vilket är i enlighet med avtal.

Hastighetsdämpande åtgärder i form av betong”klumpar” är placerade på kajen.

Samfällighet för fiber
Det gemensamma fibernätet för bostäderna i Tollare blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Möte om bildandet av gemensamhetsanläggningen har hållits med Lantmäteriet. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras idag av företaget Reditus, på uppdrag av Bonava. Kontakta Reditus om du ska flytta till eller från Tollare, så att de kan överföra kostnadsansvaret till rätt bostadsinnehavare (kontaktuppgifter finns på fakturan). När driften väl har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.

I dagsläget finns det inte ett bestämt datum för samfällighetsföreningens bildande. Ny handläggande lantmätare hos kommunen som ska sköta detta är tillsatt och arbete pågår.