Tollares utveckling

Här kan du läsa om nuvarande status för de större delprojekten i Tollare. Informationen om planerat färdigställande, leveranstider m.m. är baserad på vad som är känt idag och uppdateras löpande.

Avsändare av informationen är Bonava, som ansvarar för produktion av de publika funktioner och delar av Tollare som Nacka kommun på sikt ska äga och förvalta. Utvecklingsprojekt inom kvartersmark ansvarar däremot respektive byggherre för.

Kartbilden visar de aktuella delprojektens ungefärliga placering. Klicka på bilden så visas den i ett större format. 

Nedan presenteras informationen om status i delprojekten.


Kajen
Den första delen av Tollares kaj som ska färdigställas är den framför bostäderna i Tollare Marina, där besöksbåtplatserna ska ligga. De arbeten som återstår där är främst dagvattenrännan som ska gå längs hela kajen samt stenläggningen framför kajhusen. Dessa arbeten kommer starta så snart den västra delen av strandpromenaden är färdigställd, se Västra strandpromenaden nedan. Resterande delar av kajen färdigställs sedan successivt.

 

Båtplatser för besökare
Produktion pågår av den första så kallade konsolbryggan, mellan turbåtsbryggan och Broplan. Konsolbryggan är en förutsättning för besöksbåtplatserna och planeras vara färdig inom kort. Länsarna i vattnet behöver också tas bort, vilket planeras i slutet av augusti. Det innebär att båtar kan lägga till vid Tollares kaj tidigast under hösten, och kanske mest troligt till inledningen av nästa säsong.

 

Småbåtshamnen
Öppnandet av småbåtshamnen är kopplat till utformningen och färdigställandet av den västra delen av strandpromenaden. Några tekniska frågor återstår att lösa innan flytbryggor m.m. kan komma på plats. Avtalet med operatören som ska driva småbåtshamnen är klart och mer info om detta kommer att presenteras inom kort. Ambitionen är förstås att småbåtshamnen ska kunna öppna så snart som möjligt, men det mest troliga scenariot är att det kan ske först till nästa säsong.

 

Restaurangen på kajen
Öppningen av den nya restaurangen Bruket Tollare har tyvärr blivit försenad och uppskjuten upp till hösten. För att få restaurangens senaste uppdateringar kan du följa Bruket Tollare på Facebook.

 

Västra strandpromenaden
Den västra delen av strandpromenaden beräknas kunna färdigställas och öppnas under hösten 2019.

 

Östra strandpromenaden
Den östra delen av strandpromenaden kommer att ansluta till Doktorsvägen i Lännersta. Idag pågår planering och projektering av denna del, vars öppnande också hänger ihop med färdigställandet av HSB brf Tollare Strand, som planeras vara klart under våren 2020.

 

Solbryggan
En härlig brygga som kommer att sträcka sig ut i vattnet från Brukstorget. Solbryggan kommer att kunna färdigställas när kajen innanför bryggan är klar och Nacka kommun har inkommit med besked om bryggans slutliga utformning.

 

Gångbron till Mårtens holme
Preliminärt leveransdatum för gångbron är 26 juni. Därefter ska bron sjösättas, monteras och färdigställas med belysning m.m. innan slutbesiktning. Bron kommer förhoppningsvis kunna öppnas under andra halvan av sommaren.

 

Brukstorget (torget vid kajen)
Brukstorget kommer delvis att färdigställas under sommaren. Delar av torget hänger ihop med produktionen av HSB brf Tollare Strand, vilket innebär att det fullständiga färdigställandet av torget är avhängigt Tollare Strand-projektets genomförande.

 

Nedre Trapparken med tillhörande hiss
Produktion pågår och enligt nuvarande tidplan beräknas både trapporna, hissen och parkmiljöerna i Trapparkens nedre halva kunna öppna under oktober.

 

Övre Trapparken med tillhörande hiss
Den övre halvan av Trapparken beräknas kunna öppna ungefär ett år efter den nedre halvan, alltså under hösten 2020. Detta delprojekt behöver synkas och genomföras i samverkan med den anslutande bostadsproduktionen, vilket gör det lite svårare att bedöma tidsmässigt. När den övre delen av Trapparken är öppnad kommer du att kunna ta dig upp och ner mellan Tollare kaj och Tollarevägen med både hiss och gångvägar/trappor – och njuta av den härliga utsikten och terrassmiljöerna på vägen.

 

Tollareslingan (bil- och cykelvägen ner till vattnet)
Tollareslingan är den nya bil- och cykelvägen, som ska gå från övergången Tollarevägen-Barkerivägen ner till vattnet. Öppnandet av Tollareslingan hänger ihop med produktionen av Tollare Terrass, där det idag pågår ett intensivt byggarbete med många tunga transporter. Bedömningen är att Tollareslingan ska kunna öppna för trafik under andra kvartalet 2020. Initialt kommer den troligen att vara ljusreglerat enkelriktad på samma sätt som den tillfälliga byggvägen är idag. Byggvägen tas bort i samband med att Tollareslingan öppnas, för att ge plats åt nya bostäder och andra miljöer.

 

Godtemplarparken
Parken mellan husen i HSB brf Tollare Strand kommer ha trappor, så att du smidigt kan ta dig från kajen upp till Tollareslingan (ej att förväxla med Trapparken vid Brukstorget, se ovan). Färdigställandet av Godtemplarparken hänger ihop med produktionen av bostäderna i HSB brf Tollare Strand, som planeras vara klara under våren 2020. Därefter görs de avslutande arbetena i parken, som beräknas vara färdig och kunna öppna under hösten 2020.

 

SL-busstrafik genom Tollare
Många Tollarebor väntar på att SL:s bussar ska börja köra genom området. Det är förberett för två nya hållplatser i Tollare, en vid torget och en nära tunnelmynningen. En ny hållplats planeras också på Hedenströms väg, vid Johannes Petri skola. Förseningarna som har uppstått beror på att regelverket och riktlinjerna för busstrafiken har ändrats sedan gatorna i Tollare projekterades och byggdes, vilket innebär att några korsningar idag bedöms vara något för trånga för busstrafiken. Trafikförvaltningen på Region Stockholm, SL, Nacka kommun och Bonava för diskussioner om hur detta bäst kan lösas så att busstrafiken kan komma igång. För att underlätta för Tollareborna att åka kollektivt genomför Bonava ett test med en extrainsatt minibuss, Tollarebussen, som kör mellan Tollare kaj och SL-hållplatsen vid Johannes Petri skola. Testet pågår till 30 juni 2019 och ska därefter utvärderas. Läs gärna mer om Tollarebussen i denna tidigare nyhet.

 

Bildande av samfällighet för fiberanläggning
Den gemensamma fiberanläggningen för bostäderna i nya Tollare är snart färdigställd. Det blir en så kallad gemensamhetsanläggning, som alla fastigheter i området kommer äga en andel i, och som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Under hösten ska lantmätare påbörja bildandet av gemensamhetsanläggningen och samfällighetsföreningen. Nätavgiften för fibern är i dagsläget 125 kr per månad och bostad, och den faktureras än så länge av Bonava. När driften har lagts över i gemensamhetsanläggningen kommer kostnaden istället faktureras av samfällighetsföreningen, som då också bestämmer månadskostnadens storlek.

 

Varför är det förseningar i några av delprojekten?
I ett stort utvecklingsområde som Tollare, med många olika byggaktörer, trångt om utrymme och en utmanande topografi, blir följdeffekterna tyvärr stora när någon del av projektgenomförandet blir försenat, trots noggrann planering. Givetvis vill Bonava, liksom övriga byggherrar och entreprenörer i området, att de olika delprojekten ska bli färdigställda och kunna öppna så snart som möjligt. Vi försöker hålla alla intressenter så uppdaterade som möjligt med hjälp av denna sida och nyheterna under rubriken Aktuellt.